Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy rowerlab.pl, dostępny pod adresem internetowym https://www.rowerlab.pl/ prowadzony jest przez Ecaterina Dudoglo prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Ecaterina Dudoglo RowerLab, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.gospodarki, NIP 8982259323, REGON 386688425
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Definicje

Konsument – klient będący osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej (zawierająca Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. Konsument w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ecaterina Dudoglo RowerLab z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Świętego Macieja 7a, NIP:8982259323, REGON: 386688425

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
https://www.rowerlab.pl/

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego za pomocą poczty mailową podanej na stronie rower.lab@gmail.com, które bezpośrednio zmierza do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy określające w szczególności ich rodzaj i liczbę.

Konto – funkcja Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi złożenie zamówienia w Sklepie.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.

Punkt Odbioru – sklep stacjonarny RowerLab pod adresem Sklepu Internetowego Sprzedawcy, w którym Klient może odebrać kupiony i gotowy do jazdy Produkt.

Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Sklep rowerowy RowerLab, Plac Świętego Macieja 7a, 50-244 Wrocław

Adres e-mail Sprzedawcy: rower.lab@gmail.com

Numer telefonu Sprzedawcy: 575 580 055

Numer rachunku bankowego 46 1090 2590 0000 0001 5037 9239

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00–19:00

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Firefox, Chrome, Vivaldi, Opera w aktualnej wersji;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 • włączona obsługa plików cookies;

Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta za pośrednictwem poczty mailowej.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Reklamacja i zwroty

Na wszystkie produkty zakupione w sklepie rowerlab.pl przysługują Ci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym przez okres 2 lat od daty zakupu.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient, ale także w trakcie późniejszego użytkowania znajdzie w nim wady fabryczne, Klient powinien odesłać go wraz z wypełnionym formularzem Formularz reklamacyjny wysłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres sklepu:

RowerLab Ecaterina Dudoglo
Plac Świętego Macieja 7a,
50-244 Wrocław

UWAGA: RowerLab nie ponosi odpowiedzialność za służbę kurierską. Z naszej strony rowery wraz z paczkami zostają bardzo dobrze zabezpieczone folią i kartonem. Przed odebraniem przesyłki od kuriera sprawdź, czy karton i opakowanie produktu nie są uszkodzone. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, odmów w przyjęciu paczki – w takiej sytuacji pilnie poinformuj nas o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.

W przypadku przyjęcia przesyłki z uszkodzeniem należy spisać protokół szkody w obecności kuriera, kurier musi podpisać protokół. W ten sposób można dostać odszkodowanie (protokół trzeba spisać i zgłosić do służby kurierskiej w ciągu 2 godzin). Paczka jest zabezpieczona na kwotę wartości roweru.
Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, pokrywa sklep RowerLab.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu i dołączyć odręczny lub jako wydruk komputerowy formularz reklamacyjny (opis wady produktu).
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru, w przypadku zakupu przez Internet. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, uzupełnij formularz Formularz do zwrotu wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

RowerLab Ecaterina Dudoglo
Plac Świętego Macieja 7a,
50-244 Wrocław

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon.
Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
Rowery można zwrócić tylko w przypadku niezarejestrowania.
Zwrot jest niemożliwy, w przypadku gdy, produkty  zostały otwarte lub rozpieczętowane, produkty otrzymane ponad 14 dni temu, produkty zwrócone w niezadowalającym stanie.
Zwrot towaru zakupionego na fakturę będzie możliwy jedynie, jeżeli zakup jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego (ustawy o prawach konsumenta (rozdział 5, art. 38a);

Polityka Prywatności 

 1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osóby fizycznej (dalej w skrócie „Użytkownika”) w związku z korzystaniem przez Użytkownika strony internetowej https://www.rowerlab.pl(dalej w skrócie „Strona”);
 2. Administratorem danych osobowych zawartych jest: Nazwa podmiotu gospodarczego: Ecaterina Dudoglo; Nazwa skrócona podmiotu gospodarczego: RowerLab Ecaterina Dudoglo; NIP: 8982259323; Regon: 386688425; Adres siedziby: Plac Świętego Macieja 7a, 50-244, Wrocław Adres sklepu: plac Świętego Macieja 7A, 50-244, Wrocław Adres poczty elektronicznej: rower.lab@gmail.com (dalej w skrócie „RowerLab”);
 3. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w skrócie „Rozporządzenie”). Aby zobaczyć całą treść Rozporządzenia, naciśnij tutaj.
 4. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkownika, odwiedzającej Stronę, oraz Użytkownika, korzystającego z formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.rowerlab.pl/kontakt(dalej w skrócie „Formularz”);
 5. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować Użytkownika w związku z korzystaniem Strony. W zależności do działań podejmowanych na Stronie, informacje te mogą obejmować różne zestawy danych: w przypadku Użytkownika korzystającego Stronę może to być numer IP, numer identyfikacyjny urządzenia, oznaczenie przeglądarki, informacje o akceptacjach i wrażonych zgodach, informacje o działaniach podejmowanych przez Użytkownika na Stronie; w przypadku Formularza dane mogą zawierać: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, temat korespondencji, treść wiadomości oraz datę i czas przesłania wiadomości;
 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez RowerLab wyłącznie w zakresie niezbędnym dla następujących celów: umożliwienie kontaktu z pracownikami RowerLab za pomocą Formularza; ułatwienie korzystania z funkcji dostępnych na Stronie; zapewnienie sprawnego funkcjonowania Strony; ochrony przed szkodliwym działaniem robotów internetowych.
 7. W przypadku nawiązania z RowerLab kontaktu drogą mailową lub za pośrednictwem Formularza podane przez Użytkownika dane (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, temat korespondencji, treść wiadomości) są przez RowerLab przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika. Zgromadzone w ten sposób dane RowerLab usuwaje, gdy ustanie cel ich przechowywania, lub ogranicza przetwarzanie, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ich przechowywania.
 8. W odniesieniu do Użytkownika danych osobowych przysługują Użytkowniku względem następujące prawa: prawo do informacji, prawo do sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Ponadto przysługuje Użytkowniku prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorującego ochronę danych w związku z przetwarzaniem Użytkownika danych osobowych.
 10. Strona korzysta z plików cookies (ciasteczka). Szczegółowe informacje o tym, czym są pliki cookie i jakie pliki cookie wykorzystuje Strona, można znaleźć tutaj.
 11. Aby zapewnić wystarczające bezpieczeństwo danych podczas przesyłania Formularzy, w określonych przypadkach Strona korzysta z usługi reCAPTCHA dostarczanej przez Google Inc. Służy to przede wszystkim rozróżnieniu, czy wpis został dokonany przez osobę fizyczną, czy też nastąpiło nadużycie przez przetwarzanie maszynowe i zautomatyzowane. Usługa obejmuje przesłanie adresu IP oraz ew. innych danych wymaganych przez Google Inc. do działania usługi reCaptcha. W tym zakresie obowiązują odmienne regulacje dotyczące ochrony danych firmy Google Inc. Więcej informacji firmy Google Inc. dotyczących ochrony danych można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 12. Strona korzysta z oferty Google Maps. Dzięki temu jest możliwe wyświetlanie interaktywnej mapy bezpośrednio na Stronie, umożliwiając Użytkowniku wygodne korzystanie z funkcji map. Po wejściu na Strona firma Google otrzymuje informację, że odwiedził Użytkownik odpowiednią podstronę Strony. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, przez które Użytkownik zalogowan, czy konto użytkownika w ogóle nie istnieje. Jeżeli jest Użytkownik zalogowan na koncie Google, dane zostają przyporządkowane bezpośrednio do Użytkownika konta. Jeżeli nie życze sobie Użytkownik przyporządkowania według swojego profilu w Google, przed aktywacją przycisku należy się wylogować. Google zapisuje Użytkownika dane jako profile korzystania i wykorzystuje je do celów marketingowych, badania rynku i/lub dostosowania treści strony internetowej do potrzeb użytkownika. Analiza taka dokonywana jest w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu prezentacji reklam dostosowanych do preferencji użytkownika oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Użytkownika aktywnościach na naszej stronie. Przysługuje Użytkowniku prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika, przy czym w celu wykonania tego prawa należy zwrócić się do Google. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez operatora wtyczki znajdą Państwo w oświadczeniach operatora o ochronie prywatności. Dostępne są tam również dalsze informacje dotyczące Państwa praw i możliwości dokonania ustawień celem ochrony Państwa prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i podlega regulacjom EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 13. RowerLab zastrzegaje sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
 14. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są dane osobowe Użytkownika przez RowerLab, proszę o kontakt poprzez formularz lub e-mail lab@gmail.com